Gezondheidsmanagement Preventie verzuim

Uw organisatie heeft interesse om het beleid meer te richten op gezondheidsmanagement en preventie verzuim. Dat juichen wij toe! Uiteraard is het van belang om arbo en verzuim goed op orde te hebben, maar daarnaast is het van groot belang om dat vooral ook zo te houden. Arbo Medical BES BV heeft veel ervaring en expertise opgebouwd, oa in Nederland, op het gebied van Gezondheidsmanagement en preventie verzuim.

Wij kunnen u ondersteunen en begeleiden in uw streven naar een Gezonder Organisatie met maximale inzetbaarheid van uw medewerkers. Dit is niet alleen voor u zinvol, maar vooral ook uw medewerkers zullen hiervan profiteren. Zij zullen zich gezonder en beter gaan voelen en in staat zijn tot hogere prestaties! Het invoeren van Gezondheidsmanagement en preventieve maatregelen, leidt dus tot de win-win situatie!

Wat houdt Gezondheidsmanagement nu precies in?

Gezondheidsmanagement is het geheel aan activiteiten en mogelijkheden om uw medewerkers zo vitaal mogelijk in te kunnen zetten op het werk. Dat gaat dus verder dan alleen verzuimbegeleiding. Het is vooral gericht op preventie van klachten en medische / psychische aandoeningen. Dat kan niet in een moment opname, daar is een cyclisch proces voor nodig. Voortdurend en continue aandacht kunnen hebben voor preventieve maatregelen en gezondheid bevorderende activiteiten, maakt dat het straks voor een ieder als een 2e natuur aanvoelt. Daarmee optimaliseren we de kansen op een zo vitaal mogelijke inzet van uw medewerkers. Als Arbo Medical BES zijn wij de aangewezen organisatie om u hierbij te ondersteunen en te begeleiden.

Hoe ziet Gezondheidsmanagement er nu uit, in de praktijk?

Samen overleggen we wat voor uw organisatie zinvolle activiteiten en maatregelen kunnen zijn. Het is van belang dat het geheel gedragen wordt door de directie en het management. Alleen zo zullen ook de medewerkers bereid zijn hun levensstijl aan te passen in de richting van een gezonder leven. Gezien het feit dat het een cyclisch proces is, zal er voortdurend aandacht en energie in gestoken moeten worden. Dat is het beste te garanderen indien er 1 iemand of een commissie binnen het bedrijf daar de verantwoordelijkheid voor draagt.

De inhoud van Gezondheidsmanagement

Arbo- en Verzuimbeleid

Gezondheidsmanagement begint uiteraard bij goede arbo- en verzuimzorg. Goede begeleiding en lage drempels richting de bedrijfsarts voor zowel medewerkers als ook leidinggevenden is daarbij cruciaal. Daarnaast dient te arbodienst volledig en professioneel te zijn, zoals bij Arbo Medical BES het geval is. Wij beschikken niet alleen over een 3-tal geregistreerde bedrijfsarts, maar ook over een psycholoog, bedrijfsmaatschappelijke werker, veiligheidskundige, etc. Wij kunnen u dus bijstaan en ondersteunen op ieder gebied binnen arbo- en verzuimmanagement. De Risico Inventarisatie & Evaluatie kan een goed startpunt zijn voor arbo- en verzuimmanagement. Daarin worden alle onderdelen van arbo en verzuimbeleid besproken en gewogen en een actieplan voor opgesteld.

Gezondheidsmanagement algemeen

Als de Arbo en verzuim goed op orde is, kunnen we spreken over een volgende stap. Wat willen bereiken? Welke streefcijfers qua verzuim, motivatie, gezondheid etc. willen we op termijn halen? Wie kan er verantwoordelijk gemaakt worden voor dit beleid? Hoe willen we dat gaan doen? Is er budget voor en zo ja, hoeveel? Omdat Preventie en gezondheidsmanagement een continue proces is en niet stopt na enige tijd, is het van belang eea goed in een meerjaren plan op te stellen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen en ondersteunen.

Gezondheidsmanagement monitoring

Zowel het fysieke als ook het psychische deel dient hierbij de aandacht te krijgen. Voor het monitoren van het fysieke deel kunt u denken aan een (meer)jaarlijkse medische keuring. Daarmee kunnen we uw medewerkers fysiek goed monitoren en tijdig bijsturen, mocht daar (medisch) aanleiding voor zijn. Op het psychische vlak kunnen we instrumenten als Monitor Duurzame Inzetbaarheid inzetten, waarmee door middel van een uitgekiende en gevalideerde vragenlijst de motivatie, gezondheid, arbeidssatisfactie wordt gemeten. Belangrijke en voorspellende parameters met betrekking tot verzuim gedrag.

Gezondheidsmanagement inhoud

Vervolgens komt het aan op activiteiten, daadwerkelijk iets doen om gezondheid te bevorderen!

Wij kunnen u bijstaand op zowel strategisch als ook meer uitvoerend niveau. Denkt u bijvoorbeeld aan hulp bij :

 • Het opstellen van beschermend arbobeleid ten aanzien van geluid, fysieke belasting en/of beeldschermwerk,
 • Het vormgeven van alcohol- en drugsbeleid: niet alleen met controle en testen kunnen we u bijstaan maar ook met het creëren van bewustwording bij uw management en medewerkers
 • Het meedenken over en opstellen van een veiligheidsbeleid (bedrijfshulpverlening, brandpreventie, etc.)
 • Meedenken en adviseren over verhogen teamspirit, motivatie en arbeidssatisfactie,
 • Het geven van diverse trainingen: bijvoorbeeld “gezond aan het werk blijven”, onregelmatige diensten, trainingen voor management over verzuim en arbo, gesprekstechnieken, inzetbaarheid etc.

Voor de meer praktische uitvoering kunt u denken aan allerlei mogelijkheden:

 • Meer bewegen: het organiseren van sportdagen, motiveren en enthousiasmeren voor het dagelijks uitvoeren van (leuke!) fysieke inspanning bijvoorbeeld: goedkope fitness abonnementen, andere sportabonnementen, gezamenlijk clubjes organiseren voor wandelen, fietsen, zwemmen etc.
 • Motiveren om alcohol- drugs consumptie te beperken: hierover kunnen wij veel informatie verschaffen, eventueel samen met de SVP-CN. Wij verrichten ook drugs- en alcoholtesten; deze kunnen een onderdeel vormen van het gehele beleid.
 • Motiveren om te stoppen met roken: dat kan door het opzetten van een cursus, niet alleen voor de medewerkers maar ook voor de familieleden van de medewerkers. Zo wordt het thuis ook normaal om niet te roken en kunnen partners elkaar daarin stimuleren en motiveren.
 • Workshops organiseren: sterk interactief en bijvoorbeeld over motivatie, leefstijl, veilig werken, etc.
 • Gezonder eten: het organiseren van kookclubjes, informatie avonden hoe je op Bonaire goedkoop toch gezond en lekker kunt eten!
 • Inzet van diëtiste/ leefstijlcoach: voor mensen waarvan blijkt tijdens de keuring dat zij te dik zijn kunnen we een gericht programma voor opzetten / afspraken maken met deskundigen.
 • Voldoende ontspanning: ook hiervoor kan informatie gegeven worden en kunnen work-shop achtige activiteiten ingezet worden.
 • Het blijvend motiveren van medewerkers, management en directie: Gezondheidskrant/ intranet / Gezonde medewerkers van de maand etc.
 • Etc.

Kortom: samen kunnen we veel bereiken op gebied van gezondheid en preventie verzuim!