Samenwerkende Partners

Arbo Medical BES werkt nauw samen met meerdere partners en organisaties, welke allen binnen het Caribische gebied werkzaam zijn en u dus in deze omgeving goed kunnen bijstaan. Niet alleen vanuit hun eiland  en hun Caribische achtergrond, maar ook vanwege het feit dat zij met de juiste opleidingen, scholing en bijscholing jaarlijks aan ons bewijzen dat zij terzake kundig zijn en blijven en dat zij voldoen aan zaken als BIG registraties en de registratie eisen binnen hun eigen vakgebieden.

Binnen een professionele Arbodienst werken in ieder geval 4 kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de Arbeids- en organisatie deskundige. De bedrijfsarts kent u al,  het werkterrein van de anderen zullen hieronder aan u toegelicht worden.

Ook onze andere samenwerkende partners  worden hier aan u voorgesteld en toegelicht.

Arbeidshygienist

“Omdat niemand ziek mag worden van zijn werk”.

Wat is een Arbeidshygienist?

De arbeidshygiënist is een specialist op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden en behoort tot één van de vier kerndeskundigen binnen de Arbodienst. De arbeidshygiënist richt zich onder andere op chronische blootstellingen aan biologische agentia en/of toxische stoffen en de risico’s die daarbij gelopen worden en onderzoekt de kans op letsel en schade op de lange termijn. Zijn motto: ‘Het vak van de arbeidshygiëne: meten is weten!’

De arbeidshygiënist is de schakel tussen de organisatie en de vele deskundigen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden. De zorg voor een gezonde werkomgeving is zijn werkterrein; de bescherming van werknemers zijn doel.

Wat doet de Arbeidshygiënist?

Het werk van de arbeidshygiënist speelt zich voornamelijk op de volgende twee terreinen af:

 • Hinderlijke omgevingsfactoren, factoren die het comfort van de werknemer beïnvloeden;
 • schadelijke omgevingsfactoren, factoren die zijn gezondheid beïnvloeden

Hinderlijke omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld, achtergrondgeluid, binnenklimaat en luchtkwaliteit. Schadelijke factoren kunnen bijvoorbeeld ontstaan door blootstelling aan chemische of biologische stoffen maar ook door schadelijk geluid, hand- en arm trillingen, fysieke overbelasting, RSI en beeldschermwerk.

Belangrijke taken van een arbeidshygiënist zijn:

 • Inventariseren en kwantificeren van risicofactoren
 • Adviseren over gezondheidsrisico’s bij processen
 • Het opstellen van risico analyses
 • Het uitvoeren werkplekinspecties
 • Adviseren over beheersmaatregelen

Belangrijke werkterreinen zijn:

 • Hinderlijk en schadelijk geluid
 • Blootstelling aan hand-, arm-, en lichaamstrillingen
 • Binnenklimaat (comfort metingen) en onderzoek naar de luchtkwaliteit
 • Blootstelling aan schadelijke chemische stoffen of biologische agentia
 • Het in kaart brengen van de fysieke belasting (Niosh-methode)
 • Inrichting beeldschermwerkplek en beeldschermergonomie.

Veiligheidskundige

Ook de veiligheidskundige vormt 1 van de vier kerndeskundigen die binnen een Arbodienst werkzaam zijn. Omdat er steeds meer druk op werkgevers komt te liggen op dit gebied -werkgevers zijn in de meeste situaties volledig aansprakelijk voor de veiligheid van hun medewerkers – wordt dit onderdeel van de arbodienstverlening een steeds belangrijker. Ondertussen is het merkbaar dat binnen het Caribisch gebied steeds meer vraag komt naar veilig en verantwoord werken. Niet alleen vanwege een zorg voor medewerkers, maar zeker ook vanwege een toenemende druk vanuit de wet- en regelgeving en de overheid.

Wat is een veiligheidskundige?

De veiligheidskundige beschikt over een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond en is in staat strategisch te adviseren, hierbij rekening houdend met klant- en organisatiekenmerken. Zijn kennis en vaardigheden vinden hun toepassing in het begeleiden van organisaties naar een werkend en aantoonbaar managementsysteem op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Andere vaardigheden zijn het toepassen van eisen rond veiligheid en arbeidsomstandigheden in ontwerpprocessen, het uitvoeren van audits en het begeleiden van tijdelijke (bouw-)projecten. Veiligheidskunde is een specialisme, waarin risicobeheersing centraal staat en waarin het aankomt op denken en doen. Plannen maken, in gang zetten en de uitvoering coördineren. Er is veel vraag naar professionals die thuis zijn op het gebied van integrale veiligheid en die de vaardigheden hebben om veiligheidsprojecten te regisseren.

Wat doet een veiligheidskundige?

In alle sectoren van de maatschappij hebben leidinggevenden verantwoordelijkheid op het terrein van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Daarnaast worden zij verantwoordelijk gehouden voor het waarborgen van de kwaliteit en efficiëntie van diensten en producten. Soms zijn deze belangen met elkaar in conflict. De taak van de hogere veiligheidskunde (HVK) is leidinggevenden bij hun verantwoordelijkheid voor risicobeheersing te ondersteunen en hen te helpen hierbij de juiste en meest verantwoorde keuze te maken. De hogere veiligheidskundige is dan ook een professioneel consultant die in staat is zijn meerwaarde te tonen in een omgeving waarin risicobeheersing in de samenhang van techniek, organisatie en gedrag van mensen van belang is.

Het werkveld van de veiligheidskundige bevat o.a. de volgende aspecten:

 •     Uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie
 •     Verzorgen van opleidingen op gebied van veiligheid: oa. Caribbean Safety Standard; patiënt veiligheid (NTA 8009)
 •     Ingewikkelde en bijzondere werkplekonderzoeken
 •     Opstellen en uitvoeren van externe veiligheid: (oa QRA en ARIE)
 •     Analyses van procesveiligheid, brand en explosieveiligheid
 •     Op gebied van Arbeidsveiligheid: terugdringen van risico’s op ongevallen, veiligheidsinspecties, onderzoek veiligheidscultuur, ongevalsonderzoek etc.
 •     Opzetten en invoeren van managementsystemen
 •     Uitvoeren van metingen, inspecties en controles
 •     Doen van aanbevelingen aan werkgever, werknemers en ondernemingsraad
 •     Opstellen van calamiteitenplannen
 •     Organisatie en opleiding van bedrijfshulpverlening
 •     Het uitvoeren van ongevalsanalyses en ongevalsrapporten
 •     Opstellen van veiligheidsrapporten
 •     Invoeren en begeleiden van Management Beheerssystemen (bijvoorbeeld Iso 9001, VCA

Casemanager

De casemanager kan met haar inzet veel voor elkaar krijgen en dat in een korte tijd. Zij is als ‘een spin in het web’  aan het werk om de gegeven adviezen van de bedrijfsarts in de praktijk te brengen. Zij controleert of aan alle administratieve en andere verplichtingen is voldaan en houdt in de gaten dat er geen onnodige  vertraging optreedt op gebied van werkhervatting of anderszins. Zij is bezig om het herstel te bevorderen en regelt een snelle werkhervatting. Zij houdt voor u de mensen in de gaten, spoort ze aan, onderhoudt de contacten tussen medewerker en leidinggevende en andere betrokkenen, ondersteunt waar en wie nodig, onderzoekt de reintegratie mogelijkheden binnen uw organisatie en  -op termijn- ook daarbuiten.  Zij ondersteunt de leidinggevende op alle onderwerpen op gebied van verzuim en reintegratie. Zo kan zij voor en met de leidinggevende verzuimgesprekken voeren, frequent verzuimers begeleiden en andere taken op dit gebied overnemen. De casemanager kan taken overnemen, maar ook de leidinggevende coachen om deze taken weer verantwoord op te pakken.  Kortom: de casemanager kan uw management  helpen en ondersteunen en zo verzuim minimaliseren.

Psycholoog

Onze psycholoog beschikt over een NMI mediator certificaat en zij is aangesloten bij het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. Zij is ook BIG geregistreerd en als zodanig op te zoeken in het BIG register. Zij spreekt Nederlands, Papiamentu, Engels en Spaans.

Onze psycholoog biedt zowel hulpverlening op individueel als ook op organisatieniveau aan.

Individueel

De hulpverlening is per patiënt verschillend en gericht op de persoonlijke wensen, capaciteiten en mogelijkheden van de patiënt. De protocollen worden geraadpleegd en waar nodig aangepast. Afhankelijk van de problematiek, de indicatiestelling en de betreffende patiënt kan gekozen worden voor verschillende soorten begeleiding en/of therapie. Het streven is de begeleidingstrajecten intensief maar kort te houden.

Eigen inzet en motivatie van de cliënt is een voorwaarde voor het slagen van de therapie en de bemiddeling.  De psycholoog zal uitsluitend met toestemming van de cliënt en wanneer nodig samenwerken met andere disciplines zoals de huisarts, bedrijfsarts, specialist, fysiotherapeut, advocaat of andere adviseurs.

Onze psycholoog biedt hulpverlening aan op verschillende gebieden zowel voor volwassenen als jongeren. Huwelijks- en relatieproblematiek, gezinsproblemen, seksuele problemen, posttraumatische klachten, rouwverwerking, stressklachten, burnout, fobieën en angstklachten, depressie, somatoforme (psychosomatische) klachten/lichamelijke medisch onverklaarbare klachten, eetproblematiek etc. U kunt hierbij denken aan kortdurende cognitieve therapieën, maar ook aan relatietherapie, PTSS behandeling en rouwverwerking.

Organisatiebreed

In ontwikkeling zijn en blijven is de beste dienst die u uzelf en uw organisatie kunt bewijzen. Onze psycholoog ondersteunt u daarbij. Zij organiseert en verzorgt allerhande trainingen voor het bedrijfsleven en de overheid.

Het doel van training is enerzijds het vergroten van individuele vaardigheden en kennis en anderzijds het versterken van de betrokkenheid en de teamspirit. U dient daardoor de belangen van uw individuele medewerkers en van het bedrijf als geheel. De trainingen van onze psycholoog zijn praktisch en effectief. Ook wordt de mogelijkheid geboden om in overleg met u de training volledig op uw organisatie af te stemmen.

Wij bieden trainingen op vele gebieden aan zoals:

 • vergadertechnieken
 • presenteren
 • conflicthantering en -bemiddeling
 • gesprekstechnieken bv. voor de cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken in uw organisatie
 • training in slecht nieuws gesprekken
 • Sociale Vaardigheden
 • Teambuilding
 • Motiveringstechnieke

Bedrijfsmaatschappelijk Werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt medewerkers bij het oplossen van en leren omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Problemen met collega’s of leidinggevende, financiële problemen of verslavingszorg kunnen redenen zijn voor mensen om hulp te vragen, maar bijvoorbeeld ook opvoedings- of relatieproblemen kunnen tot problemen leiden. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker probeert samen met zijn cliënt de oorzaken van de problemen aan te pakken en samen te zoeken naar goede en acceptabele oplossingen. Binnen het Caribisch gebied is onze bedrijfsmaatschappelijk werker volledig op de hoogte van alle belangrijkste organisaties om mee samen te werken, zodat problemen integraal en doelgericht aangepast en opgelost kunnen worden.

Onze bedrijfsmaatschappelijk werker heeft naast zijn initiële opleiding tot Maatschappelijk en Bedrijfsmaatschappelijk werk een Master of Science in Occupational Health behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Dat maakt hem bijzonder veelzijdig op alle gebied van het maatschappelijk werk en occupational health. Hij heeft een veelzijdige en indrukwekkende carrière achter de rug: zo heeft hij jarenlang als Hoofd Psychosociale zorg gewerkt bij ArboConsult (Curaçao) en heeft hij in diverse commissie plaatsgenomen op gebied van Gezondheid en Welzijn op Curaçao, naast het oprichter en voorzitter zijn van diverse organisaties op gebied van Gezondheid en Welzijn op Curaçao. Hij is docent geweest op gebied van occupational health bij onder andere de UNA en UDC.

Wat doet de Bedrijfsmaatschappelijk werker?

Te denken valt aan tal van problemen en moeilijke situaties waar de bedrijfsmaatschappelijk werker zich mee bezig houdt. Onder andere:

 • Individuele begeleiding (relatie problemen, opvoedvraagstukken, identiteitsproblemen)
 • Werkgerelateerde problemen: (dreigende) conflictsituaties met leidinggevenden / collega’s)
 • Pesten op het werk (mobbing)
 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Verslavingsproblematiek (drugs en alcohol: preventie en beheersing)
 • Financiële problemen (Schuldhulp trajecten: bemiddeling en sanering)
 • Trauma opvang: individueel / groepsgewijs
 • Debriefing

Arbeidsjurist

Wij werken nauw samen met gerenommeerde organisaties. Eigenlijk behoeven zij geen enkele introductie. Al jaren en jaren een begrip op de eilanden en zij hebben dus echt alle kennis en kunde in huis om u te kunnen bijstaan in en met arbeidsjuridische vraagstukken. De samenwerking is vooral gericht om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Korte vragen, het nakijken van een contract, snel advies over allerhande zaken. Het kan via ons makkelijk, snel (vaak al meteen dezelfde dag) en tegen een aangepast tarief!

De Arbeids- en organisatie deskundige

Een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er: gecertificeerd conform Nederlandse normering) is een kerndeskundige die in Nederland vanuit de Arbowet is geplaatst naast de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist en de veiligheidskundige. De A&O’er doet onderzoek en adviseert de organisatie over het vergroten van het werkplezier en het voorkomen / verlagen van te hoge werkdruk en ziekteverzuim. Een A&O’er richt zich dus met name op de effecten van arbeid (specifiek van psychosociale arbeidsbelasting) en op het welzijn van de medewerkers. Bij voorkeur met de focus op preventie! Dat doet hij /zij door onderzoek te doen (waar en waarom ‘knelt’ het) en vervolgens samen met u te zoeken naar oplossingen. Vanuit Arbo Medical BES doen we dat niet door opnieuw een rapportje bij u neer te leggen en ons daarna om te draaien, nee we onderzoeken, adviseren, maar vooral zorgen wij ook voor de implementatie van de veranderingen en het behoudt ervan! Dat kan omdat onze kerndeskundige uit het Caribisch gebied komt en dus als geen ander aan de slag kan met eventuele onderliggende / onderhuidse spanningen, naast de meer gebruikelijke problematiek.